Picture 064În anul 1964, în cadrul Facultății de Construcții Timișoara, a fost înființat programul de studii “Drumuri și Poduri”, care ulterior s-a extins devenind programul de studii „Căi Ferate, Drumuri și Poduri”. Ca urmare a apariției acestui nou program de studii, în anul 1968 s-a înființat Catedra de Drumuri și Fundații care coordona programul de studii respectiv. În anul 1991 a fost înființat programul de studii „Cadastru”, devenit ulterior programul de studii “Măsurători Terestre și Cadastru”. În anul 1996, fosta catedră s-a transformat în Departamentul de Inginerie Geotehnică și Căi de Comunicație Terestre, acesta coordonând în continuare programele de studii „Căi Ferate, Drumuri și Poduri” și „Măsurători Terestre și Cadastru”. Din anul 2006 poartă denumirea de Departamentul de Căi de Comunicație Terestre, Fundații și Cadastru.

De la înființare și până în anul 1985, șeful Catedrei de Drumuri și Fundații a fost întemeietorul acesteia, prof. dr. ing. Marin PĂUNESCU, iar între anii 1985 și 1990 conducerea catedrei a fost asigurată de prof. dr. ing. Laurențiu NICOARĂ. În perioada 1990 – 2004, șef de catedră (director de departament) a fost prof. dr. ing. Virgil HAIDA. Începând cu anul 2004 și până în 2012, director de departament a fost prof. dr. ing. Ion COSTESCU, iar din anul 2012 și până în prezent, director de departament este prof. dr. ing. Florin BELC.

În afara disciplinelor de strictă specialitate (drumuri, autostrăzi, căi ferate, topografie, geodezie, cadastru ș.a.), adresate în exclusivitate studenților de la cele două programe de studii pe care le coordonează departamentul, actualmente în cadrul departamentului se găsesc și alte discipline tehnice (geologie inginerească, geotehnică, fundații, geometrie descriptivă, grafică asistată și desen tehnic), care se adresează studenților de la toate programele de studii din domeniul Inginerie Civilă de la Facultatea de Construcții.

În cadrul Departamentului Căi de Comunicație Terestre, Fundații și Cadastru (C.C.T.F.C.), personalul își desfășoară activitatea în cadrul a trei colective, astfel:

 • Colectivul de geotehnică și fundații (care cuprinde și personalul pentru disciplinele de geometrie descriptivă și desen);
 • Colectivul de Măsurători Terestre și Cadastru;
 • Colectivul de Drumuri și Căi Ferate.

Departamentul de Căi de Comunicație Terestră, Fundații și Cadastru organizează trei cursuri masterale, și anume:

 • Infrastructuri pentru transporturi;
 • Cadastru și evaluarea bunurilor imobile;
 • Sisteme de fundare pentru construcții speciale – curs care poate fi activat în funcție de cererea absolvenților.

De asemenea, departamentul oferă specializare prin programe doctorale în domeniile Inginerie Civilă și Inginerie Geodezică, existând următorii conducători de doctorat:

 • prof. dr. ing. Ion COSTESCU – Domeniul Inginerie Civilă (Căi de Comunicație, Poduri și Tuneluri);
 • prof. dr. ing. Marin MARIN – Domeniul Inginerie Civilă (Mecanica pământurilor și Fundații);
 • prof.dr.ing. Adrian CIUTINA – Domeniul Inginerie Civilă;
 • prof.dr.ing. Carmen GRECEA – Domeniul Inginerie Geodezică;
 • prof.dr.ing. Sorin HERBAN – Domeniul Inginerie Geodezică.

În afară de activitatea didactică desfășurată cu studenții și programul doctoral, Departamentul C.C.T.F.C. susține o bogată activitate de cercetare, proiectare și expertizare în domeniul ingineriei geotehnice, căilor de comunicație terestre și cadastru.

În cadrul departamentului funcționează Centrul de cercetare „Infrastructuri pentru Construcții și Transporturi” – I.C.T. Centrul funcționează în cadrul Departamentului C.C.T.F.C. din anul 2001 și se axează pe trei axe principale de cercetare:

 • Mecanica pământurilor și sisteme de fundare pentru construcții;
 • Drumuri și căi ferate;
 • Măsurători terestre și cadastru.

 

Principalele direcții de cercetare ale centrului de cercetare I.C.T. vizează:

 • Utilizarea tehnicii vibrațiilor în probleme de fundații;
 • Influența încărcărilor dinamice asupra fundațiilor;
 • Îmbunătățirea terenurilor slabe de fundare prin ștanțare;
 • Realizarea de sisteme de fundare eficiente în zone seismice pentru diverse construcții;
 • Conceperea unor structuri rutiere eficiente;
 • Revizuirea unor standarde și norme tehnice;
 • Cercetarea terenurilor dificile de fundare;
 • Fundații speciale pentru diverse construcții amplasate în zone seismice;
 • Tehnologii de execuție a fundațiilor bazate pe tehnica vibrării și ancoraje;
 • Tehnologii moderne de construcție și execuție în domeniul drumurilor și al căilor ferate;
 • Studiul și cercetarea materialelor și a materialelor compozite în domeniul drumurilor;
 • Metode de reciclare a structurilor rutiere.

Baza materială a departamentului

Laboratorul de gradul I de Geotehnică și Căi de Comunicație Terestre

Laboratorul de Geotehnică și Căi de Comunicație Terestre a fost înființat în cadrul Facultății de Construcții din Timișoara și are sediul în Timișoara, 300224, str. Ioan Curea nr. 1A, tel. 0256/403961, fax 0256/403960.

Laboratorul a fost autorizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții ca laborator de gradul I în anul 2001 și reautorizat în anii 2006, 2010, 2014 (autorizația nr. 2872/2014), reînnoire 2018 pentru a desfășura activități de laborator și de teren pentru următoarele profile:

Nr. crt. Denumire profil Simbol
1 Geotehnică și teren de fundare G.T.F.
2 Verificări nedistructive  ale comportării în exploatare a construcțiilor V.N.C.E.C
3 Agregate naturale pentru lucrări de drumuri și căi ferate A.N.C.F.D
4 Materiale pentru drumuri M.D
5 Drumuri D
6 Infrastructură căilor ferate C.F.

Laboratorul de Geotehnică și Căi de Comunicație Terestre permite desfășurarea unor activități de cercetare fundamentală și aplicativă, expertizare tehnică, asistență tehnică și consultanță etc., cu personalul specializat în domeniile următoare:

 • cercetarea și verificarea calității materialelor pentru construcții (agregate naturale și roci, lianți minerali, lianți bituminoși, lianți puzzolanici, mixturi asfaltice, betoane de ciment, agregate naturale stabilizate etc.);
 • studii și cercetări privind crearea de mixturi asfaltice și betoane de ciment performante pentru lucrări de drumuri (utilizarea de aditivi și/sau modificatori sau de materiale noi, stabilizarea cu fibre a mixturilor asfaltice, conceperea de dozaje pentru obținerea unor performanțe bine stabilite etc.);
 • verificarea comportării în exploatare a construcțiilor prin încercări de teren și laborator, respectiv prin cercetarea calității materialelor utilizate la realizarea acestora;
 • cercetarea terenului de fundare, inclusiv determinarea soluțiilor optime de îmbunătățire a calității acestuia;
 • diagnosticarea, consolidarea și reabilitarea tuturor categoriilor de construcții.

Activitatea laboratorului este coordonată printr-un șef de laborator (ș.l.dr.ing. Paul MARC) și un locțiitor al acestuia (ș.l.dr.ing. Monica MIREA). În cadrul laboratorului își desfășoară activitatea 7 șefi de profile autorizați de Inspecția de Stat în Construcții pentru diferite profile dintre cele menționate în tabelul anterior, iar activitatea de cercetare este susținută prin 13 cadre didactice și 4 laboranți și muncitori.

Desfășurarea întregii activități a laboratorului este reglementată prin Manualul Calității care este elaborat conform SR EN ISO/CEI 17025-2005 corelat cu cerințele SR EN ISO 9001-2008. Acesta este astfel structurat încât să prezinte clar toate activitățile pe care le poate desfășura laboratorul cu respectarea strictă a normelor tehnice în vigoare.

Laboratorul funcționează împreună cu Laboratorul de Drumuri și Poduri al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, care este folosit în comun de cele două unități, atât în activitatea de cercetare și de producție, cât și în activitatea didactică cu studenții de la specializarea de Căi ferate, drumuri și poduri.

Departamentul dispune și de un atelier mecanic prin care se asigură întreținerea și repararea aparaturii de laborator și de teren din departament.

Imagini din Laboratorul de Geotehnică

 

Software licențiate:  ProfiSignal, DIANA TNO, OedoLab Reports (20/03/2015), ShearLab Reports

Imagini din Laboratorul de Drumuri

Software  de specialitate:

Optimizarea gestiunii rețelelor rutiere - Soft PTV VISION VISUM pentru macrosimulare, soft PTV Vision VISSIM pentru microsimulare

Imagini din Laboratorul de Grafică Asistată de Calculator și Desen Tehnic