Miercuri 09/10/2019, Facultatea de Construcții

Facultatea de Construcții a Universității Politehnica Timișoara a organizat luni, 16 septembrie 2019, festivitatea de omagiere a Profesorului emerit dr. ing. Mirel Ion, la împlinirea vârstei de 80 de ani, ocazie cu care i s-a înmânat și o plachetă aniversară din partea conducerii UPT.

Despre cariera și personalitatea profesorului omagiat au vorbit prof.dr.ing. Daniel Dan, prorector al UPT, care i-a înmânat placheta aniversară, prof.dr.ing. Raul Zaharia, decanul Facultății de Construcții, și prof.dr.ing. Constantin Florescu, directorul Departamentului de Hidrotehnica, toți fiind foști studenți ai profesorului Ion Mirel.

Domnul Profesor Ion Mirel s-a născut la 3 iulie 1939, in comuna Cornu din județul Prahova, dintr-o familie de constructori, tatăl sau fiind maistru zidar.

In perioada 1946 - 1953 urmează cursurile scolii primare din comuna natala, si apoi pe cele gimnaziale la Liceul Nicolae Grigorescu din orașul Campina (1953-1956). După absolvirea liceului, in anul 1956, a fost admis la Facultatea de Construcții Timișoara, specializarea de Construcții Hidrotehnice.

După absolvirea Facultății de Construcții, in anul 1961, a fost încadrat in colectivul catedrei de Construcții Hidrotehnice, disciplinele hidraulica, alimentari cu apa si canalizări, unde a parcurs toate treptele ierarhiei universitare, de la șef de laborator si pana la profesor universitar. In prezent este profesor consultant, asigurând îndrumarea științifica a doctoranzilor, participarea la cercetarea contractuala si susținerea unor activități didactice (cursuri PU si Masteranzi) in cadrul Departamentului de Hidrotehnica.

In anul 1974 a obținut titlul științific de doctor, cu teza " Contribuții la studiul procesului de filtrare rapidă în faza inițială de reținere", in anul 1990 obține prin concurs titlul de profesor universitar, in anul 1994 i s-a atribuit dreptul de conducător de doctorat in domeniul ingineriei civile, specializarea Alimentari cu apa si canalizări, având pana in prezent 16 teze finalizate, susținute si atestate de CNATDCU. Ca o recunoaștere a activității sale deosebite, in anul 2014 i se conferă titlul de profesor emerit.

A fost profesor invitat la Universitățile din Graz (1995-2006) si BODEN KULTUR din Viena (1999-2001) si profesor asociat la Universitatea din Oradea (1995-2006) si la Universitatea Banatul din Timișoara (1997-2001). Activitatea didactica a fost concretizata prin publicarea, in edituri centrale si locale, a 22 de manuale, cursuri, îndrumătoare de proiectare, culegeri de probleme si îndrumătoare de laborator din domeniul hidraulicii, construcțiilor si instalațiilor hidroedilitare, lucrări utile pentru studenți cat si pentru specialiștii care activează in proiectare, cercetare, execuție sau exploatare.

Activitatea de cercetare științifica a fost materializata prin 7 brevete de invenții si 2 inovații cat si prin cele 324 lucrări publicate in reviste de specialitate din tara si din străinătate, la conferințe si congrese internaționale, dintre care 24 articole sunt publicate in reviste cu cotație ISI si 14 in reviste cotate BDI.

Activitatea contractuală a fost materializata in cele 110 studii si proiecte de alimentari cu apa si canalizări pentru centre populate din zonele rurale si urbane, in 55 studii de impact si bilanțuri de mediu si in 33 granturi din cadrul unor programe naționale si internaționale. Se pot evidenția in acest sens proiectele de modernizare si de retehnologizare a stațiilor de epurare ale localităților Pitești, Brașov, Zalău si Bistrița, la nivelul cerințelor impuse de normele europene. Aceste realizări sunt rodul experienței dobândite prin activitățile si colaborările directe cu o serie unități de cercetare-proiectare din tara (IPROTIM, ISLGT, CNA/INPEGA, ISCPEGA, PROED București, SAIFTIM, ICH București, IPTANA București, IPRAN București, ISPIF Timișoara, SC Castel SD SRL Timișoara, SC Transilvania Proiect-Alba Iulia etc.).

Competentele tehnico-stiintifice, recunoscute la nivel național, au fost probate si prin atestatele obținute: Expert Programe PHARE si CNCSIS; Expert BENA; Expert principal în bilanțuri de mediu si Evaluator de impact asupra mediului – MAPPM ; Atestat MLPAT pentru calitatea de verificator de proiecte in domeniile de competenta, construcții edilitare și de gospodărie comunală pentru cerințele: rezistenta si stabilitate (A1), siguranța in exploatare (B1 ), igiena, sănătatea oamenilor și protecția mediului (D) și instalații sanitare (Is).

In acest moment aniversar, la 80 de ani de viată si 58 ani de activitate neîntrerupta pe linie didactica si științifica in Cadrul Universității Politehnica Timișoara, se cuvine sa evidențiem si câteva dintre realizările deosebite pe care le-a lăsat in urma sa Profesorul Ion Mirel:

  • Un laborator pentru tratarea apei, dotat cu standuri si aparatura moderna;
  • Un turbidimetru de înalta performanta HACH, achiziționat din bursa personala obținuta prin DAAD;
  • Poligonul Experimental pentru studiul sistemelor vacuumare de canalizare, amenajat in hala Laboratorului de Hidrotehnica.