În anul 1964, în cadrul Facultății de Construcții din Timișoara, a fost înființată Specializarea de Drumuri și Poduri, care ulterior s-a extins devenind Specializarea de Căi ferate, Drumuri și Poduri. Ca urmare a apariției acestei noi specializări, în anul 1968 se înființează Catedra de Drumuri și Fundații care coordonează această specializare. În anul 1991 a fost înființată și Specializarea de Cadastru, devenită ulterior Specializarea de Măsurători Terestre și Cadastru. În anul 1996, fosta catedră s-a transformat în Departamentul de Inginerie Geotehnică și Căi de Comunicație Terestre, coordonând în continuare specializările de Căi ferate, Drumuri și Poduri și de Măsurători Terestre și Cadastru. Din anul 2006 subunitatea Facultăţii de Construcţii poartă denumirea de Departamentul de Căi de Comunicaţie Terestre, Fundaţii și Cadastru.

De la înființare și până în anul 1985, șeful Catedrei de drumuri și fundații a fost întemeietorul acesteia, prof. dr. ing. Marin PĂUNESCU, iar între anii 1985 și 1990 conducerea catedrei a fost asigurată de prof. dr. ing. Laurențiu NICOARĂ. În perioada 1990 – 2004, șef de catedră (director de departament) a fost prof. dr. ing. Virgil HAIDA. Începând cu anul 2004 și până în 2012 director de departament a fost prof. dr. ing. Ion COSTESCU, iar din anul 2012 și până în prezent director de departament este prof. dr. ing. Florin BELC.

În afara disciplinelor de strictă specialitate (drumuri, autostrăzi, căi ferate, topografie, geodezie, cadastru ș.a.), adresate în exclusivitate studenților de la cele două specializări pe care le coordonează departamentul, actualmente în cadrul departamentului se găsesc și alte discipline tehnice (geologie inginerească, geotehnică, fundații, geometrie descriptivă, grafică asistată și desen tehnic), care se adresează studenților de la toate specializările din profilul construcții de la Facultatea de Construcții.

Activitatea didactică este susţinută de personalul grupat în funcţie de specialitate:

 • Mecanica pământurilor și fundaţii;
 • Drumuri și căi ferate;
 • Cadastru;
 • Geometrie descriptivă și desen tehnic.

Departamentul de Căi de Comunicaţie Terestră, Fundaţii și Cadastru organizează două cursuri masterale, și anume:

 • Infrastructuri pentru transporturi;
 • Sisteme de fundare pentru construcții speciale;
 • Cadastru și evaluarea bunurilor imobile.

De asemenea, departamentul oferă specializare prin programe doctorale în domeniul ingineriei construcţiilor, conduse de următorii profesori:

 • prof. dr. ing. Ion COSTESCU – Specializarea Căi de comunicaţie, Poduri și Tuneluri;
 • prof. dr. ing. Marin MARIN – Specializarea Mecanica pământurilor și Fundaţii.

În afară de activitatea didactică desfășurată cu studenţii și programul doctoral, Departamentul C.C.T.F.C. susţine o bogată activitate de cercetare, proiectare și expertizare în domeniul ingineriei geotehnice, căilor de comunicaţie terestre și cadastru.

În cadrul departamentului funcționează Centrul de cercetare „Infrastructuri pentru Construcţii și Transporturi” – I.C.T. Acesta face parte din cadrul U.P.T., Facultatea de Construcţii, și a fost înfiinţat în anul 2001. Centrul funcţionează în cadrul Departamentului C.C.T.F.C. cu trei secţiuni:

 • Mecanica pământurilor și sisteme de fundare pentru construcţii;
 • Drumuri și căi ferate;
 • Măsurători terestre și cadastru.

 

Direcţii de cercetare în cadrul centrului de cercetare I.C.T.:       

 • Utilizarea tehnicii vibraţiilor în probleme de fundaţii;
 • Ştanţarea gropilor pentru fundaţii;
 • Realizarea de sisteme de fundare eficiente în zone seismice pentru diverse construcţii;
 • Conceperea unor structuri rutiere eficiente;
 • Revizuirea unor standarde și norme tehnice;             
 • Cercetarea terenurilor dificile de fundare;
 • Fundaţii speciale pentru diverse construcţii amplasate în zone seismice;
 • Studiul și cercetarea materialelor și a materialelor compozite in domeniul drumurilor;
 • Tehnologii de execuţie a fundaţiilor bazate pe tehnica vibrării și ancoraje;
 • Tehnologii moderne de construcţie și execuţie în domeniul drumurilor și al căilor ferate.

Baza materială a departamentului

Laboratorul de gradul I de Geotehnică și Căi de Comunicaţie Terestre

            Laboratorul de Geotehnică și Căi de Comunicație Terestre a fost înființat în cadrul Facultății de Construcții din Timișoara și are sediul în Timișoara, 300224, str. Ioan Curea nr. 1A, tel. 0256/403961, fax 0256/403960.

Laboratorul a fost autorizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții ca laborator de gradul I în anul 2001 și reautorizat în anii 2006, 2010, 2014 (autorizaţia nr. 2872/2014) pentru a desfășura activități de laborator și de teren pentru următoarele profile:

Nr. crt. Denumire profil Simbol
1 Geotehnică și teren de fundare G.T.F.
2 Materiale pentru betoane și mortare M.B.M
3 Beton, beton armat, beton precomprimat B.B.A.B.P
4 Verificări nedistructive  ale comportării în exploatare a construcțiilor V.N.C.E.C
5 Agregate naturale pentru lucrări de C.F., drumuri A.N.C.F.D
6 Materiale pentru drumuri M.D
7 Drumuri D
8 Infrastructură  C.F. C.F.

Laboratorul de Geotehnică și Căi de Comunicație Terestre permite desfășurarea unor activități de cercetare fundamentală și aplicativă, expertizare tehnică, asistență tehnică și consultanță etc., cu personalul specializat în domeniile următoare:

 • cercetarea și verificarea calității materialelor pentru construcții (agregate naturale și roci, lianți minerali, lianți bituminoși, lianți puzzolanici, mixturi asfaltice, betoane de ciment, agregate naturale stabilizate etc.);
 • studii și cercetări privind crearea de mixturi asfaltice și betoane de ciment performante pentru lucrări de drumuri (utilizarea de aditivi și/sau modificatori sau de materiale noi, stabilizarea cu fibre a mixturilor asfaltice, conceperea de dozaje pentru obținerea unor performanțe bine stabilite etc.);
 • verificarea comportării în exploatare a construcțiilor prin încercări de teren și laborator, respectiv prin cercetarea calității materialelor utilizate la realizarea acestora;
 • cercetarea terenului de fundare, inclusiv determinarea soluțiilor optime de îmbunătățire a calității acestuia;
 • diagnosticarea, consolidarea și reabilitarea tuturor categoriilor de construcții.

Activitatea laboratorului este coordonată printr-un șef de laborator (prof. dr. ing. Florin BELC) și doi locțiitori ai acestuia (ș.l. dr. ing. Monica MIREA și ș.l. dr. ing. Paul MARC). În cadrul laboratorului își desfășoară activitatea 12 șefi de profile autorizați de Inspecția de Stat în Construcții pentru diferite profile dintre cele menționate în tabelul anterior, iar activitatea de cercetare este susținută prin 16 cadre didactice și  7 laboranți și muncitori.

Desfășurarea întregii activități a laboratorului este reglementată prin Manualul Calității care este elaborat conform SR EN ISO/CEI 17025-2005 corelat cu cerințele SR EN ISO 9001-2008. Acesta este astfel structurat încât să prezinte clar toate activitățile pe care le poate desfășura laboratorul cu respectarea strictă a normelor tehnice în vigoare.

Laboratorul funcționează împreună cu Laboratorul de Drumuri și Poduri al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, care este folosit în comun de cele două unități, atât în activitatea de cercetare și de producție, cât și în activitatea didactică cu studenții de la specializarea de Căi ferate, drumuri și poduri.

Departamentul dispune și de un atelier mecanic prin care se asigură întreținerea și repararea aparaturii de laborator și de teren din departament.

Imagini din Laboratorul de Geotehnică

DSC06221

 

Imagini din Laboratorul de Drumuri

Picture 063poza laborator bis

Picture 061Picture 059

 

Imagini din Laboratorul de Grafică Asistată de Calculator și Desen Tehnic

11