Școala Politehnică din Timișoara a funcționat până în anul 1941 cu Facultatea de Electromecanică care avea 2 specializări: mine-metalurgie și electro-mecanică, când prin Decretul Lege nr. 3134/11 noiembrie 1941 al Consiliului de Miniștri, se înființează Facultatea de Construcții cu specializarea Construcții civile și industriale. Prin înființarea acestei facultăți, s-a realizat și visul pentru care profesorul Victor Vlad, unul din ctitorii de marcă ai școlii Politehnice, militase aproape 20 de ani.

După reforma învățământului din 1948, învățământul de construcții din Timișoara a cunoscut o dezvoltare și o diversificare continuă în ceea ce privește forma de învățământ (zi, seral, fără frecvență), durata studiilor (lungă, scurtă durată), condițiile de admitere precum și secțiile de specializare.

Din anul 1948, în cadrul facultății funcționează două secții de specializare:

 • Construcții civile și industriale
 • Construcții hidrotehnice.

În anul universitar 1953-1954, se înființează secția de Alimentări cu apă. În anul 1957, secția de Construcții civile și industriale, devine secția de Construcții civile, industriale și agricole, tot în acest an în locul secțiilor de Construcții Hidrotehnice și Alimentări cu apă se înființează o singură secție, cea de Construcții și instalații hidrotehnice.

Dezvoltarea și diversificarea activităților economice din zona de vest a țării, solicită și diversificarea activității de pregătire a specialiștilor, în acest sens, în Facultatea de Construcții se înființează în anul universitar 1962-1963 o secție de Hidrotehnică agricolă, iar în anul universitar 1963-1964 se înființează secția de Drumuri și poduri.

În anul 1968-1969, secția de Hidrotehnică agricolă își schimbă profilul în secția de Îmbunătățiri funciare, iar secția de Drumuri și poduri devine secția de Căi ferate, drumuri și poduri.

Începând cu anul universitar 1954-1955, s-a înființat la secția de Construcții Civile industriale și agricole, cursuri fără frecvență, iar în anul 1961-1962 a început lichidarea lor și înființarea la aceeași secție a cursurilor serale cu durata de 6 ani.

În anul universitar 1968-1969 în cadrul facultății se înființează secția de subingineri la specialitatea Construcții civile și industriale atât la cursurile de zi cât și la cele serale. Concomitent cu crearea cursurilor serale la subingineri, în toamna lui 1968 a început și lichidarea cursurilor serale pentru ingineri la aceeași secție.

În anul 1970 se înființează secția de Conductori arhitecți cu o durată de școlarizare de 3 ani care funcționează până în anul 1982, când se desființează. Este de remarcat faptul că o parte însemnată din absolvenții acestei specializări își continuau studiile la Institutul de Arhitectură “Ion Mincu” din București.

Începând cu anul universitar 1977-1978 în cadrul facultății se înființează specializarea de Instalații pentru construcții. În anul 1978 se reînființează secția de ingineri cursuri serale la specializările Construcții civile, industriale și agricole, iar în 1979 la specializarea de Căi ferate, drumuri și poduri.

În anul 1990 se înființează specializarea de Arhitectură cu durate de 6 ani. În același an, specializările din domeniul Hidrotehnic se separă și se înființează Facultatea de Hidrotehnică.

În anul 1991 în cadrul facultății se înființează profilul de Geodezie cu specializarea Cadastru și specializarea Inginerie civilă cu limba de predare engleză și germană.

Din anul universitar 1993-1994 în cadrul facultății începe să funcționeze și învățământul de scurtă durată, astfel: 1993 se înființează Colegiul de comunicare profesională, în 1994 Colegiul tehnic de construcții cu specializările: Tehnologia construcțiilor și Organizarea și economia construcțiilor, în anul 1998, Colegiul de arhitectură, iar în 1999 Colegiul de drumuri și poduri.

În anul 1998 se schimbă titulatura în Facultatea de Construcții și Arhitectură în loc de Facultatea de Construcții.

Din anul 1994 funcționează în cadrul facultății ciclul de Studii aprofundate cu durata de 1 an, care în anul 1998 au devenit Studii aprofundate – Master cu durata de 2 ani. Începând cu anul universitar 2001, în cadrul facultății funcționează cursuri de Master cu durata de 1 an, având următoarele direcții de specializare:

 • Infrastructuri pentru transporturi;
 • Structuri și tehnologii noi pentru construcții;
 • Reabilitarea construcțiilor;
 • Probleme speciale de inginerie geotehnică;
 • Optimizarea și modernizarea sistemelor de instalații;
 • Restaurarea ambientelor și clădirilor istorice;
 • Advanced building technologies and management;
 • Managementul internațional al calității construcțiilor metalice sudate;
 • Evaluarea proprietăților imobiliare;
 • Urbanism și amenajarea teritoriului.

Pentru personalul didactic din învățământul liceal de construcții, în cadrul facultății funcționează cursuri de perfecționare, examene pentru definitivat și acordarea de grade didactice. De asemenea, pentru perfecționarea profesională a specialiștilor din proiectare și producție funcționează cursuri postuniversitare și pregătirea prin doctorantură, facultatea având 17 conducători de doctorat în domeniul Ingineria Construcțiilor.

Facultatea de Construcții are în prezent un număr de 7 domenii de specializare în învățământul de lungă durată de 5 ani, și 5 domenii de specializare la învățământul de scurtă durată de 3 ani.

Până în anul 2001, când au trecut 60 de ani de la înființarea facultății, au absolvit 12 480 de specialiști, din care:

1 Ingineri 8585
2
Arhitecți
219
3
Subingineri
2544
4
Conductori arhitecți
501
5
Absolvenți colegiul tehnic
170
6
Absolvenți colegiul de comunicare profesională
265
7
Studii aprofundate, master
196

În toată această perioadă (1941-2001) toți factorii implicați în formarea specialiștilor din domeniul construcțiilor au militat pentru un învățământ universitar deschis, prezent în frământările vieții în așa fel încât specialistul să se integreze în crizele și schimbările vieții reale, să anticipeze și să găsească soluții prin inventivitate, informare, dezvoltare și receptivitate. Marele dascăl, Iuliu Hațieganu, obișnuia să spună că “Valoarea profesorilor stă în valoarea elevilor săi”.

În perioada actuală în facultate studiază peste 1700 de studenți la învățământul de lungă și scurtă durată, din care peste 200 sunt studenți cu taxă, pregătirea acestor studenți este asigurată de 138 cadre didactice titulare, circa 30 de cadre didactice asociate și 63 persoane din categoria personalului ajutător (TESA).